Späť

Vyhrajte 3x pobyt na dve noci v hoteli Kempinski!

Vyberte si svoje nové auto u nás a vyhrajte 3x pobyt pre dve osoby na dve noci v hoteli Kempinski!

Vyberte si svoje nové auto u nás a vyhrajte pobyt v hoteli Kempinski!. Hráme o 3x pobyt pre dve osoby na dve noci v hoteli Kempinski!

Súťaž trvá od 1.7.2019 do 31.8.2019. 

Žrebovanie prebehne pod notárskym dohľadom dňa 3.9.2019.Pravidlá súťaže „ Vyhrajte 3x pobyt na dve noci v hoteli Kempinski!

(ďalej len „Pravidlá súťaže“)

Spoločnosti patriace do predajnej sieti autorizovaných predajcov vozidiel značiek Volkswagen, Volkswagen úžitkové vozidlá, Audi, SEAT, Cupra, ŠKODA, Kia, Citroën alebo BMW na území Slovenskej republiky, a to

a)    ARAVER, a.s., so sídlom M. R. Štefánika č. 26, 912 50  Trenčín, IČO 00 679 291, registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 69/R

b)    PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 26, 912 50 Trenčín, IČO: 36 308 994 registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 11606/R

c)    PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 26, 912 50 Trenčín, IČO:36 330 213 registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 14027/R

d)    AutoMarket TRENČÍN s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 26, 912 50 Trenčín, IČO: 36 336 394 registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 14728/R

e)    RIJA Bavaria s.r.o, so sídlom M. R. Štefánika 395, 912 50 Trenčín, IČO: 36 802 409 registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 18022/R

každý nezávisle, samostatne vo vlastnom mene a vo vlastných predajniach vozidiel (ďalej každá z uvedených spoločností samostatne len ako „Usporiadateľ“) organizuje súťaž „ Vyhrajte 3x pobyt na dve noci v hoteli Kempinski!“ (ďalej len „súťaž“), ktorá sa spravuje ďalej uvedenými pravidlami.                                                                                                                                                                                                                                    

Poskytovateľom výhier do súťaže je spoločnosť ARAVER, a.s., so sídlom M. R. Štefánika č. 26, 912 50  Trenčín, IČO 00 679 291, registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 69/R (ďalej len „Poskytovateľ výhier“).

Článok I

Čas trvania súťaže

Súťaž bude prebiehať od 1.7. 2019 do 31.8.2019 (vrátane).

Článok II

Miesto súťaže

Súťaž bude prebiehať v predajných miestach, a to v (1) ARAVER a.s., Topoľčianska cesta č. 2/A, Nitra, (2) ARAVER a.s., Nivy č. 80, Trenčín-Opatová, (3) ARAVER a.s., M.R Štefánika 26, Trenčín (4) ARAVER a.s., Žilinská cesta 116, Piešťany (5) PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o. Bratislavská 418 Trenčín, (6) PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. Trenčianska cesta 64, Nové Mesto nad Váhom (7) AutoMarket TRENČÍN s.r.o., M.R Štefánika 26, Trenčín, (8) RIJA Bavaria s.r.o, Drážovská ul. 3282/17 Nitra, ktoré spolu vytvárajú sieť autorizovaných predajcov vozidiel značiek Volkswagen, Volkswagen úžitkové vozidlá, Audi, SEAT, Cupra, ŠKODA, Kia, Citroën alebo BMW na území Slovenskej republiky. Kontaktné údaje predajných miest sú uvedené na https://www.araver.sk/kontakty .

Článok III  

Podmienky účasti v súťaži

1.   Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá si počas trvania súťaže záväzne objedná (resp. kúpi) alebo prevezme aspoň jedno nové vozidlo značky Volkswagen, Volkswagen úžitkové vozidlá, Audi, SEAT, Cupra, ŠKODA, Kia, Citroën alebo BMW od usporiadateľa a ktorá prejaví súhlas s účasťou v súťaži. Záväzná objednávka vozidla značky Volkswagen, Volkswagen úžitkové vozidlá, Audi, SEAT, Cupra, ŠKODA, Kia, Citroën alebo BMW znamená slobodný, určitý a jednoznačný prejav vôle fyzickej alebo právnickej osoby kúpiť si od usporiadateľa nové vozidlo značky Volkswagen, Volkswagen úžitkové vozidlá, Audi, SEAT, Cupra, ŠKODA, Kia, Citroën alebo BMW a to bez ohľadu na jeho výbavu, kúpnu cenu alebo termín dodania.

2.  Súťaže je možné zúčastniť sa len raz (druhá a každá ďalšia objednávka vozidla značky Volkswagen, Volkswagen úžitkové vozidlá, Audi, SEAT, Cupra, ŠKODA, Kia, Citroën alebo BMW tým istým účastníkom súťaže nezakladá právo jeho ďalšej samostatnej účasti v súťaži). Účasti v súťaži nebráni, ak si fyzická osoba objedná (kúpi) vozidlo značky Volkswagen, Volkswagen úžitkové vozidlá, Audi, SEAT, Cupra, ŠKODA, Kia, Citroën alebo BMW za účelom jeho používania v obchodnom majetku fyzickej osoby – podnikateľa.

3.  Účasť v súťaži je dobrovoľná. Účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami. Účastník potvrdí svoju účasť v súťaži vyplnením registračného formulára a zadaním súhlasu na spracovanie osobných údajov.

Článok IV

Výhra

1.  Poskytovateľ výhier poskytne do súťaže celkom 3 výhry určené práve trom výhercom (každý z troch výhercov získa práve jednu výhru).

2.  Každou z celkom troch výhier je pobyt pre dve osoby na dve noci v hoteli Kempinski.

3.  Podmienkou vzniku nároku na výhru je:

 a)  úhrada dohodnutej kúpnej ceny nového vozidla značky Volkswagen, Volkswagen úžitkové vozidlá, Audi, SEAT, Cupra, ŠKODA, Kia, Citroën alebo BMW zo strany výhercu v celom rozsahu (t.j. výherca nesmie objednávku a ani kúpnu zmluvu na zakúpené vozidlo zrušiť žiadnym prípustným právnym prostriedkom) v lehote jej splatnosti alebo   b)  trvanie záväznej objednávky výhercu na kúpu aspoň jedného vozidla Volkswagen, Volkswagen úžitkové vozidlá, Audi, SEAT, Cupra, ŠKODA, Kia, Citroën alebo BMW u autorizovaného predajcu vozidiel týchto značiek na území Slovenskej republiky

4.  Z pohľadu vzniku nároku výhercu na výhru nie je rozhodujúce, či výherca použije na úhradu kúpnej ceny svoje peňažné prostriedky alebo prostriedky tretích strán (leasing alebo iné formy financovania a pod.).

5.  Výherca nie je oprávnený previesť výhru akýmkoľvek spôsobom na tretiu osobu.

Článok V

Výherca

1.  Žrebovanie súťaže prebehne do 3.9.2019 . Výhercovia budú určení  pod dohľadom notára náhodným výberom z celkového počtu zapojených uchádzačov, ktorí budú do súťaže zaradení podľa predajného miesta, na ktorom si jednotlivý účastník záväzne objedná (resp. kúpi) aspoň jedno nové vozidlo značky Volkswagen, Volkswagen úžitkové vozidlá, Audi, SEAT, Cupra, ŠKODA, Kia, Citroën alebo BMW.

2.  Usporiadateľ, na ktorého predajnom mieste udelil výherca súhlas s účasťou v súťaži, oznámi meno a priezvisko výhercu najneskôr do 6.9. 2019.

3. Usporiadateľ bude bez zbytočného odkladu po vyžrebovaní výhercov, kontaktovať výhercu súťaže za účelom overenia podmienok vzniku ich nároku na výhru a odovzdania výhry.

Článok VI

Strata práva na výhru

1.  Každý účastník súťaže je povinný usporiadateľovi, ktorému udelil svoj súhlas s účasťou v súťaži, poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na oznámenie a odovzdanie výhry (vrátane poskytnutia nevyhnutných osobných údajov potrebných pre doručenie výhry).

2.  Výhra bude poskytnutá len osobe, ktorá preukáže splnenie podmienok účasti v súťaži podľa článku III bod 1. týchto pravidiel, ako aj splnenie podmienok vzniku nároku na výhru podľa článku IV bod 3. týchto pravidiel. V prípade, ak výhercom súťaže bude právnická osoba, výhra bude odovzdaná ľubovoľnej fyzickej osobe oprávnenej konať v mene právnickej osoby v čase odovzdania výhry.

3.  Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníka, ktorý konal v rozpore s týmito súťažnými pravidlami, pokúsil sa získať výhru podvodným spôsobom alebo v rozpore s dobrými mravmi alebo svojím konaním akokoľvek poškodzoval dobré meno a povesť usporiadateľa.

4.  V prípade, ak výherca stratí právo na výhru, na jeho miesto nastúpi náhradník.

Článok VII

Ochrana osobných údajov

Každý účastník súťaže vyjadril výslovný súhlas so svojou účasťou v súťaži a udelil usporiadateľovi ako prevádzkovateľovi v zmysle čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov nevyhnutných pre organizáciu súťaže, a to v súlade s týmito podmienkami spracúvania:

a)  Zoznam osobných údajov: Kontaktné osobné údaje (napr. meno, priezvisko, poštová adresa, telefónne číslo, emailová adresa).

b)  Účel spracúvania: 1. Organizácia súťaže, marketingová komunikácia- mailinglist, kontaktovanie výhercu, odovzdanie výhry a zverejnenie mena, priezviska, fotografie a výhry výhercu v oznamovacích prostriedkoch (internet – webové sídlo usporiadateľa a poskytovateľa výhier, sociálne siete, vrátane marketingových materiálov  usporiadateľa a poskytovateľa výhier). 2. V prípade výhercu aj plnenie zákonných povinností usporiadateľa vyplývajúcich z príslušných účtovných a daňových právnych predpisov.

c)  Právny základ spracúvania: 1. Súhlas účastníka súťaže. 2. V prípade výhercu - nevyhnutnosť splnenia zákonnej povinnosti usporiadateľa vyplývajúcej z príslušných účtovných a daňových právnych predpisov.

d)  Príjemcovia osobných údajov: Zmluvní partneri usporiadateľa podieľajúci sa na organizovaní súťaže a odovzdaní výhier výhercom.

e)  Doba uchovávania údajov: Do 60 dní od žrebovania výhercov súťaže. V prípade výhercu po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi z oblasti účtovníctva a daní.

f)  Práva účastníka súťaže: Každý účastník súťaže je oprávnený požadovať od usporiadateľa, ktorému udelil súhlas so svojou účasťou v súťaži, prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ďalej má právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, ako aj právo na  prenosnosť údajov.

g)  Informácia o povinnosti poskytnúť osobné údaje: Súhlas na spracúvanie osobných údajov (vrátane prejavov osobnej povahy) je dobrovoľný, avšak jeho udelenie je podmienkou účasti v súťaži. Poskytnutie a spracúvanie osobných údajov výhercu je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej z príslušných účtovných a daňových predpisov.

h)  Právo odvolať súhlas: Účastník súťaže je oprávnený kedykoľvek, až do okamihu prevzatia výhry daným účastníkom súťaže (kedy vzniká nový právny základ spracúvania osobných údajov daného účastníka – výhercu) súhlas odvolať bez udania dôvodu zaslaním písomného listu na adresu sídla usporiadateľa alebo elektronickou poštou na e-mailovej adrese uvedenej v súhlase so spracovaním osobných údajov s uvedením usporiadateľa, ktorému daný účastník súťaže udelil súhlas na spracúvanie osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu má za následok zánik účasti daného účastníka v súťaži.

i)  Právo podať sťažnosť: Každý účastník súťaže môže podať sťažnosť voči spracúvaniu svojich osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Viac informácii a vzor podnetu sa nachádza na: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov.

j)  Kontaktná osoba: E-mailová adresa osoby zodpovednej za vybavovanie podnetov účastníkov súťaže: odvolaniesuhlasu@araver.skodvolaniesuhlasu@ptasro.skodvolaniesuhlasu@pna.sk

odvolaniesuhlasu@kiaautomarket.sk odvolaniesuhlasu@rijabavaria.sk.

Článok VIII

Všeobecné ustanovenia

1.  Usporiadateľ nezodpovedá za žiadnu škodu alebo za iné nároky účastníkov súťaže v súvislosti s účasťou v súťaži, ako aj v súvislosti s neuplatnením alebo neprevzatím výhry v mieste a čase určenom usporiadateľom.

2.  Usporiadateľ nehradí účastníkom súťaže akékoľvek náklady spojené s ich účasťou v súťaži alebo s prevzatím výhry (napr. dopravné náklady a pod.).

3.  Účastník berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa ust. § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka vymáhať súdnou cestou.

4.  Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať pravidlá súťaže podľa vlastného uváženia, najmä, ale nie výlučne, spôsob, miesto a termín vyhodnotenia súťaže, súťaž prerušiť, pozastaviť, odložiť, zrušiť a pod.

5.  Tieto pravidlá súťaže ako aj ich zmena bude zverejnená na araver.sk.

 

Ilustračné foto:

Kontakt

prevádzka

ARAVER Trenčín

M.R Štefánika 26
912 50 Trenčín

Telefón: 032 / 743 02 78
Fax:
Email: trencin@araver.sk

Pomoc v núdzi:
Servis:
od 7,00 od15,30 hod volajte
0903 826 155
od 15,30 do 7,00 hod volajte
0914 132 866

PREDAJCOVIA

Jana Jandová

Vedúca predaja vozidiel ŠKODA

Mobil: 0903 826 152 E-mail: jana.jandova@araver.sk

Kontaktný formulár

Jana Sekerková

predaj vozidiel ŠKODA

Mobil: 0903 826 073 E-mail: jana.sekerkova@araver.sk

Kontaktný formulár
prevádzka

Araver Trenčín - Opatová

Nivy 80
912 50 Trenčín Opatová

Telefón: 032 / 744 13 65
Fax: 032 / 744 13 68
Email: opatova@araver.sk

Pomoc v núdzi:
Servis: 0914 / 132 866

PREDAJCOVIA

Peter Marušinec

vedúci predaja vozidiel VW

Mobil: 0903 826 157 E-mail: peter.marusinec@araver.sk

Kontaktný formulár

Martin Chupáč

predaj osobných a úžitkových vozidiel VW

Mobil: 0903 594 951 E-mail: martin.chupac@araver.sk

Kontaktný formulár

Zuzana Lelkešová

vedúca predaja vozidiel Audi

Mobil: 0911 415 119 E-mail: zuzana.lelkesova@araver.sk

Kontaktný formulár

Martin Kopčan

predaj vozidiel Audi

Mobil: 0903 826 148 E-mail: martin.kopcan@araver.sk

Kontaktný formulár
prevádzka

ARAVER Piešťany

Žilinská cesta 116
921 01 Piešťany

Telefón: 033 / 771 89 34
Fax: 033 / 771 89 34
Email: piestany@araver.sk

Pomoc v núdzi:
Servis: 0914 / 132 866

PREDAJCOVIA

Miriam Chudá

Vedúca predaja vozidiel ŠKODA

Mobil: 0903 826 165 E-mail: miriam.chuda@araver.sk

Kontaktný formulár

Štefan Strecký

predaj vozidiel SEAT

Mobil: 0903 826 002 E-mail: stefan.strecky@araver.sk

Kontaktný formulár

Marcel Golej

predaj vozidiel VW

Mobil: 0911 600 424 E-mail: marcel.golej@araver.sk

Kontaktný formulár

Linda Čumpelíková

predaj vozidiel ŠKODA

Mobil: 0903 412 070 E-mail: linda.cumpelikova@araver.sk

Kontaktný formulár
prevádzka

Araver Nitra

Topoľčianska 2A
949 01 Nitra

Telefón: 037 / 656 01 11
Fax: 037 / 656 01 10
Email: nitra@araver.sk

Pomoc v núdzi:
Servis: 0903 / 826 167

PREDAJCOVIA

Ing. Juraj Benc

vedúci predaja vozidiel Audi

Mobil: 0903 826 142 E-mail: juraj.benc@araver.sk

Kontaktný formulár

Ing. Jozef Balaško

vedúci predaja vozidiel VW

Mobil: 0911 600 253 E-mail: jozef.balasko@araver.sk

Kontaktný formulár

Dušan Gála

predaj úžitkových vozidiel VW

Mobil: 0911 600 169 E-mail: dusan.gala@araver.sk

Kontaktný formulár

PhDr. Matej Tkáčik

predaj vozidiel VW

Mobil: 0911 600 254 E-mail: matej.tkacik@araver.sk

Kontaktný formulár

Ing. Štefan Varga

predaj vozidiel Audi

Mobil: 0911 415 118 E-mail: stefan.varga@araver.sk

Kontaktný formulár
prevádzka

AutoMarket Trenčín

M.R Štefánika 26
912 50 Trenčín

Telefón: 032 / 743 02 78 (servis)
Fax: 032 / 743 19 24
Email: info@kiaautomarket.sk

Pomoc v núdzi:
Servis:
od 7,00 do 15,30 hod volajte
0903 826 155
pre vozidlá max do 3 rokov od kúpy asistenčná služba Kia 0800 18 56 54

PREDAJCOVIA

Vladimír Drobný

predaj vozidiel KIA

Mobil: 0903 826 154 E-mail: vladimir.drobny@kiaautomarket.sk

Kontaktný formulár

Mária Gašpieriková

predaj vozidiel KIA

Mobil: 0903 225 604 E-mail: maria.gaspierikova@kiaautomarket.sk

Kontaktný formulár
prevádzka

PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS

Trenčianska cesta 64
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Telefón: 032 / 774 14 44
Fax: 032 / 774 14 22
Email: info@pna.sk

Pomoc v núdzi:
Servis: 0903 412 180 od 7:00 do 16:30, 0914 132 866 od 16:30 do 7:00

PREDAJCOVIA

Mgr. Denisa Suláková

Vedúca predaja vozidiel ŠKODA

Mobil: 0903 826 153 E-mail: denisa.sulakova@pna.sk

Kontaktný formulár

Miroslava Vojteková

predaj vozidiel ŠKODA

Mobil: 0903 826 226 E-mail: miroslava.vojtekova@pna.sk

Kontaktný formulár
prevádzka

PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS

Bratislavská 418
911 06 Trenčín

Telefón: 032 / 650 91 27
Fax: 032 / 640 01 82
Email: info@ptasro.sk

Pomoc v núdzi:
Servis:
od 7,00 od15,30 hod volajte
0903 826 156
od 15,30 do 7,00 hod volajte
0914 132 866

PREDAJCOVIA

Mgr. Marianna Jašková

vedúca predaja vozidiel SEAT

Mobil: 0903 826 158 E-mail: marianna.jaskova@ptasro.sk

Kontaktný formulár

Marek Mikušinec

vedúci predaja vozidiel Citroën

Mobil: 0902 826 200 E-mail: marek.mikusinec@ptasro.sk

Kontaktný formulár

Lukáš Janikovský

predaj vozidiel SEAT

Mobil: 0910 470 570 E-mail: lukas.janikovsky@ptasro.sk

Kontaktný formulár

Katarína Laššová

predaj vozidiel Citroën

Mobil: 0902 826 220 E-mail: katarina.lassova@ptasro.sk

Kontaktný formulár

Lucia Opatovská

Vedúca predaja vozidiel ŠKODA

Mobil: 0903 250 320 E-mail: lucia.opatovska@ptasro.sk

Kontaktný formulár

Ing. Júlia Berová

predaj vozidiiel ŠKODA

Mobil: 0903 826 170 E-mail: julia.berova@ptasro.sk

Kontaktný formulár
prevádzka

RIJA - Bavaria Nitra

Drážovská ul. 3282/17
949 01 Nitra

Telefón: 037 / 773 07 20
Fax: 037 / 773 07 22
Email: info@rijabavaria.sk

Pomoc v núdzi:
Servis: 0850 / 211 265

PREDAJCOVIA

Peter Kmeťko

predaj vozidiel BMW

Mobil: 0903 826 164 E-mail: peter.kmetko@rijabavaria.sk

Kontaktný formulár

Miroslav Bisták

predaj vozidiel

Mobil: 0903 690 070 E-mail: miroslav.bistak@rijabavaria.sk

Kontaktný formulár

Peter Lipár

Manažér predaja jazdených vozidiel

Mobil: 0903 619 826 E-mail: peter.lipar@rijabavaria.sk

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár

* - povinná položka; ** - minimálne jedna položka povinná